*Реферати, курсові, дипломні роботи » Реферати » Грецька цивілізація

**

Реферат Грецька цивілізація

Текст:
ПРИЧИНИ РОЗКВІТУ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
'Світова історія дуже високо оцінює культуру Давньої Греції. Практично всі відомі мислителі, незалежно від приналежності до різних епох, переконані в тому, що давньогрецька культура за правом посідає особливе місце. «Грецьким чудом* назвав цивілізацію давньої Еллади французький історик XIX століття Ернест Ренан. І це аж ніяк не здається перебільшенням. Що ж спонукає людей так високо оцінювати грецьку культуру? Адже всім відомо, що грецькій цивілізації не належить право називатися найдавнішою культурною цивілізацією. І притому вона далеко не єдина. Здавалося б, що Давньому Сходові треба було б віддати пальму першості. Наприклад, Давньому Єгиптові або цивілізації ва-вилонян.«Чудо» грецької цивілізації пояснюється надзвичайно швидким ЇЇ розквітом. Давній Єгипет знаходився вже на початку III тис. до н. е. на такому ступені розвитку, що дає право вважати її перехідною від варварства до цивілізації. У VII—V ст. до н. е., у так званий період «культурного перевороту», створюється грецька цивілізація. Саме в Греції виникає перша в історії демократії нова форма держави. Греція випередила всі давньосхідні держави в усьому: у науці, у філософії, у літературі, в образотворчому мистецтві. І Це незважаючи на те, що ці цивілізації вже розвивалися протягом трьох тисяч років.
Ніхто поки ще не зміг пояснити загадку такого швидкого розквіту грецької культури. Перші спроби були здійснені самими греками вже в V ст. до н. е. Треки були впевнені, що багатьма досягненнями своєї культури вони зобов'язані саме Дав- ньому Єгиптові. Серед перших греків, які визнали вплив Єгипту на грецьку культуру, був відомий історик Геродот. Він високо цінував досягнення єгиптян. Сократу належить твердження, що Піфагор повинен бути вдячний філософам Єгипту за розшифровку багатьох понять. Арістотель був упевнений, що саме ця країна стала батьківщиною теоретичної математики. Фалес, родоначальник грецької філософії, за походженням;був фінікійцем. Йому пощастило побувати в Єгипті, де він учився в жерців, запозичив у них уявлення про воду як першооснову всього сущого, а також знання з геометрії й астрономії.
Схожі відомості ми зустрічаємо про Гомера, Лікурга, Де-мокрита, Геракліта й ще про багатьох інших видатних діячів грецької культури.
Спробуємо знайти причини такого поклоніння давньосхід-ній цивілізації, їх існує кілька. Греки, знайомлячись із культурою країн Давнього Сходу, справді намагалися багато чого запозичити, їх приваблювало й те, що вони знаходили між своєю та давньосхідною культурою риси подібності, їм було відомо про те, що східна цивілізація має набагато глибші корені, ніж їхня власна.
Другою причиною пошуків був той факт, що давні греки дуже поважали старовину. У результаті цього вони готові були віддати пальму першості Сходові, приписуючи йому й свої власні досягнення.
У сучасній науці є й інші пояснення походження давньогрецької цивілізації. Учений Ренан бачив причину такого глобального розквіту грецької культури у властивостях, що, на його думку, присутні в арійських мовах. Це абстрактність і метафізичність. Учені вбачали як одну з можливих причин і неймовірну обдарованість давніх греків. Деякі вчені вважають, що причини слід шукати в конкретній історичній дійсності першого тисячоліття до н. е. Є вчені, що не вбачають у культурі Греції ніякого «чуда». Відомий учений зі Швеції Ан-дре Боннар пише у своїй книзі, що культура греків грунтувалася на рабстві. І взагалі, грецького народу не минули ті етапи, що їх пройшли у своєму розвитку всі народи. Учений пише: «Відправною точкою й об'єктом усієї грецької цивілізації є людина. Вона виходить із її потреб, вона має на увазі її користь і її прогрес. Щоб їх досягти, вона зорює одночасно і світ, і людину, один за допомогою іншого. Людина й світ в уявленні грецької цивілізації є відображенням один одного — це дзеркала, поставлені одне навпроти одного, які взаємно читають одне в одному».
Культура й філософія давніх греків сприяли розвитку й європейської культури. Саме Давня Греція показала людину як досконалий і прекрасний витвір природи. ,В усіх сферах духовного й соціально-політичного життя проявився геній, талановитість грецької цивілізації. Його можна простежити й у поезії, архітектурі, скульптурі, живописі, політиці, науці й праві. Грекам вдалося створити науку, що дотепер допомагає вченим робити все нові й нові відкриття. Європейці перейняли спадщину мікенської цивілізації.
МІКЕНСЬКА КУЛЬТУРА
Мікенці славилися своїм зодчеством. У них дуже багато чудових палаців-цитаделей, масивних архітектурних комплексів. У таких комплексах знаходилася безліч великих комор і приміщень культурного й адміністративного призначення. Палаци були осередком військового й релігійного життя. У палаці стежили за всім: за організацією робочої сили, військової справи, видачею продовольства особам, що виконують яку небудь роботу. Очолював діяльність палацу цар-жрець (вана-ка). Він був зобов'язаний зберігати «священний порядок у природі».
Люди в такому суспільстві були повністю залежними від релігійного світогляду. У давніх греків протягом довгого часу існувала ідея божественного походження кожної професії. Ще в Гомера можна спостерігати детальний опис багатьох ремесел. Гефест і Дедал, на думку того ж Гомера, були їх творцями. Мікенцям був властивий міфологічний світогляд. Раптово палацова система вичерпала свої можливості й канула в небуття. Зате виросли Нові сили: родова аристократія та сільська громада, що належали до протилежних таборів. Гомер пише про це у своєму епосі, де вже замість царя головним стає «басилевс», що означає військовий проводир. На думку Гомера, басилевси ведуть свій родовід від богів. Гомер за допомогою своїх творів намагався впливати на розум давніх греків. Його герої прагнули в будь-якій ситуації не забувати про честь, . славу й сумління. Це було нормою життя в мікенців.
У давніх греків демократизм був головним у їхньому облаштуванні життя. В основі державного устрою лежала воля. Людина мала право на приватну власність (засоби виробництва та, звичайно ж, землю). Це право ставало гарантією особистої волі громадянина. Він мав право продати або передати в спадщину свою приватну власність, мав право вільно розпоряджатися виробленими товарами. Мікенці мали право безпосередньо впливати на формування внутрішньої та зовнішньої політики держави й на антимонопольні закони, що перешкоджали концентрації економічної й політичної влади в руках однієї особи, родини, стану, класу. Що ж було недоліком при такому начебто справедливому ладі? Тільки повноправний громадянин саме цієї держави й тільки в межах своєї держави мав волю. Якщо врахувати, що в ті часи існувало приблизно 2 тисячі держав у Давній Греції, то можна зрозуміти, чому це вважається недоліком. Іммігранти й жінки, навіть перебуваючи у власній державі, не мали таких свобод. Те ж саме можна сказати й про рабів.
У греків була розвинута скульптура. Вона розвивалася постійно, була запозичена в цивілізації Єгипту, поступово почала вражати своєю жвавістю й більшою індивідуалізацією обрисів. Згодом вона перестає бути схожою на застиглий символ і починає відбивати динаміку стосунків повноправних громадян поліса.
Розвивалася і грецька архітектура. Спочатку греки захопилися будівництвом храмів. Потім чимраз збільшується будівництво найважливіших центрів поліса — агор. Це площа для зборів народу, щоб вирішити політичні й економічні проблеми. На ній почали будуватися будинки, що призначалися для різних громадських потреб — різноманітних урядових закладів, зібрань і т. п. З'являються будинки булевтерія, театру, гімнасій, палестри, стадіонів. Давні греки створили оригінальні розробки форми храмів і їхніх деталей. Давньогрецька цивілізація дивним чином відчувала пропорції побудованих споруд, ніколи не принижуючи почуття власної гідності вільного громадянина. З часів еллінізму в грецькій архітектурі з'являються палаци царів, вілли царських вельмож і заможних людей. У містах з'являються каналізація й водопроводи.
Антична культура з'явилася як цивілізація міст-держав і залишалася до свого кінця такою, незважаючи на втрату містами права на проведення незалежної зовнішньої політики, підкріпленої власними самостійними збройними силами. Але через чимраз більший наступ центральної імператорської вла-. ди на права муніципального самоврядування (аж до драко нівського оподатковування Юстиніаном) міста все-таки занепадали.

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ Й ФІЛОСОФІЇ
Формуються міста, а разом із ними розвивається й грецька література. Виникають нові жанри, що надалі впливатимуть на всю європейську літературу. В архаїчну епоху були записані зразки епосу, зокрема «Іліада» й «Одіссея» Гомера, що стали предметами шкільної освіти не тільки в гімнасіях античності, але й у гуманістичній (класичній) гімназії нового часу. Епос поступається місцем ліриці, адже аристократи, чиїм середовищем і був епос, віддають свої позиції демократії. Епоха архаїки подарувала світові багатьох талановитих поетів: Ал-кея, Сапфо, Анакреонта, Архілоха й багатьох інших. Класична епоха знайомить греків із драмою, у кожному місті виникають театри. З'являються драматурги: Есхіл, Софокл, Еврипід — трагіки, Арістофан — комедіограф. Ісегорія (рівна свобода слова для всіх громадян) й ісономія (політична рівноправність) приводять до розквіту ораторського мистецтва. Демос-фен і Сократ стали відомими завдяки своїй ораторській майстерності, а також політичній діяльності. І вони не були одинокі. Існувала безліч чудових ораторів, які вміли красномовно переконувати народ.
Виникає історіографія, відомими представниками якої були Гекатей Мілетський, Геродот і Фукідид. Зростає й роль грецької філософії.
У нерозривному зв'язку з філософією розвивається також і наука давніх греків. Відомо, що вже в античності в неї були досягнення, які дотепер використовуються сучасними вченими. Сучасні математика, геометрія, медицина й астрономія є, по суті, продовженням науки давнини. На належному рівні знаходилася й техніка. Слід ураховувати, що в часи античності вона не мала такого тісного зв'язку з науковими досягненнями, як сьогодні. Це зумовлено тим, що рабська праця була набагато дешевшою, а отже, вигіднішою, ніж технічні розробки. Виняток складала тільки військова техніка. Незважаючи на це, інженери й техніки за тисячу років від епохи класики й до кінця античності дали сильний поштовх розвитку продуктивних сил, розширили асортимент товарів споживання, підвищили їхню якість, збільшили їхню кількість. Наукові винаходи також використовувалися в суднобудуванні, піднімальних механізмах, гірській промисловості, водному господарстві (це й трубопроводи, і водяне колесо). Використовувався тиск пари й повітря. І хоча давні греки застосовували рабську "працю для здешевлення роботи, проте саме в античності були створені прогресивні конструкції плугів, косарки, жниварки й водяних млинів.
IV століття до н. е. стало століттям, коли повністю сформувалася грецька система освіти. Греки мали можливість одержати загальну енциклопедичну освіту (енкюкліос пай-дейа). Така освіта було поширена в Римі, у часи християнського середньовіччя й навіть у період нового християнсько-демократичного часу (мається на увазі класична гімназія, гуманітарна освіта). До того ж відомі класичні мови, до числа яких належать давньогрецька та латина, укоренилися в лексику багатьох інших мов, навіть і неєвропейських, назавжди пов'язавши в єдине ціле культуру минулого з культурою сьогодення.

Тип файлу:
Мова файлу:

Скачати реферат: Грецька цивілізація безкоштовно

Скачати: grecka_civlzacya.doc
Завантажив(ла): Ksyusha
Скачали: 12
Розмір: 45.5 Kb
Дата: 12-04-2013, 10:07
Формат файлу: docЗалишити

Відгуки про реферат


Популярні роботи

РефератиКурсовіДипломні
Навігація


Оформлення робіт

  • Оформлення рефератів
  • Правила оформлення реферату
  • Оформлення посилань реферату

  • Цікаве