*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » » Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів:ціннісний спектр

**

Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів:ціннісний спектр

Текст:
Вся життєдiяльнiсть людини протiкає в певних часових вiдрiзках: минулому, теперiшньому, майбутньому.
Досвiд свiдчить про те, що духовнiсть як певний спосiб iснування людини передбачає орiєнтацiю на широкий спектр цiнностей, якi є динамiчними, i вони по-різному асоцiюються з цими часовими модальностями.
Цiнностi - це iдеї, переконання, iдеали, що характернi для певних соцiальних спiльнот.
Особливий науковий iнтерес становлять цiнностi, що пов'язанi з часовими параметрами - минулим, теперiшнiм, майбутнiм - у такої соцiальної спiльноти як студенти. Плюралізм цiнностей важливий в демократичному суспільстві.
Виходячи з важливостi категорiї часу в життi i дiяльностi людини, ми поставили перед собою завдання - дослiдити, якими цiнностями оперує студентська молодь у визначеннi свого минулого, теперiшнього i майбутнього. Нами була використана методика "Цiннiсного спектру", яка включає в себе вiсі сiмнадцять цiнностей, таких як добро, iстина, справедливiсть, унiкальнiсть, цiлiснiсть i iн., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперiшньому i майбутньому. ом дослiдження були студенти першого i другого курсів факультету iноземних мов (всього 116 чоловiк).
Об'єктом нашого дослiдження був психологiчний час, пiд яким ми розуміємо вiдображення в психiцi людини системи часових вiдношень мiж подiями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що вiн включає в себе такi структурні компоненти:
- оцінку одночасностi, послiдовностi, тривалостi, швидкостi протiкання рiзних подiй життя, їх приналежності до теперiшнього, вiддаленостi в минуле i майбутнє;
- переживання спресованостi i видовженостi, перервностi i неперервностi, обмеженостi i безмежностi часу;
- усвiдомлення віку, вiкових етапiв (дитинства, молодостi, зрiлостi, старостi);
- уявлення про можливу тривалiсть життя, про смерть i безсмертя, про iсторичний зв'язок власного життя з життям попереднiх i наступних поколiнь сiм'ї, суспiльства, людства в цілому.
Такий підхід до розуміння психологiчного часу дав нам можливiсть виявити суб'єктивну картину життєвого шляху студентiв. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким
Таблиця 1. Частота вибору цінностей для характеристики різних модальностей життєвого шляху студентів (?=116 чол.)


№ Кількість виборів 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Цінності
1
Добро
2
Єдність протилежностей
3
Житвість
4
Завершеність
5
Гра
6 Істина
7
Краса
8
Легкість
9
Необхідність
10 Повнота
11 Порядок
12 Простота
13 Самодостатність
14 Смисл
15 Досконалість
16 Справедливість
17 Унікальність
18 Цілістність


Умовнi позначення:

цiнностям надається перевага в характеристицi таких сторiн дiйсностi як минуле, теперiшнє i майбутнє. При цьому ми виходили з припущення, що в залежності вiд основної для особистостi часової орiєнтацiї, видiляють такi її типи: тi що живуть в минулому (емоцiйнi, депресивнi), в сучасному (імпульси всі, чутливі), в майбутньому (iнiцiативнi).
Крiм того, ми враховували, що оцiнка часу, значною мiрою, залежить вiд числа актуальних подiй, якi вiдбулися, i розуміння того, що минуле існує в людинi не як просто пам'ять, а як живе теперiшнє.

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать файл: Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів:ціннісний спектр бесплатно

sub_yektivna_kartina_.doc [69,5 Kb] (cкачиваний: 2)
Скачать: sub_yektivna_kartina_.doc
Загрузил(а): Ksyusha
Скачали: 2
Размер: 69,5 Kb
Дата: 13-03-2013, 15:11
Формат файла: docОставить

Отзывы о работе

Популярные работы

РефератыКурсовыеДипломные
Навигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное