*Все для студентов - скачать Рефераты, курсовые, дипломные работы » » Історія України

**

Історія України

Содержание:
Глава 1.
НАЙДАВНІШІ
ЧАСИ
Перші поселенці
Грецькі колонії на Україні
Глава 2
КИЇВСЬКА РУСЬ
ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД
КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Східні слов'яни
Суперечки з норманістами
Піднесення Києва
Перші правителі Києва
Київ у зеніті слави
Занепад Києва
Глава 3
КИЇВСЬКА РУСЬ
СУСПІЛЬСТВО Й КУЛЬТУРА
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Політичний устрій
Суспільна організація
Господарська діяльність
Культура Київської Русі
Глава 4
КИЇВСЬКА РУСЬ
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ
КНЯЗІВСТВО
Роздробленість
Південно-Західна Україна:
Галицько-Волинське князівство
Глава 5
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ
ТА ЛИТВИ
Експансія литовців на Україну
Експансія Польщі на Україну
Польсько-литовська унія
Глава 6
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА
ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Українці у Речі Посполитій
Система власності на Україні
Традиційне господарство
Зміцнення шляхти
Закріпачення селянства
Глава 7
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА
Церковне та культурне життя
Полонізація української знаті
Відродження православ'я
Берестейська унія 1596 р.
Глава 8
КОЗАЦЬКА ЕРА
ЕТАП ФОРМУВАННЯ
Порубіжне суспільство
Козаки
Перші повстання
Події церковного й культурного життя
Глава 9
КОЗАЦЬКА ЕРА
ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ
Напередодні Великого повстання
Богдан Хмельницький
Переяславська угода
Завершальна стадія Великого повстання
Глава 10
КОЗАЦЬКА ЕРА
ГЕТЬМАНЩИНА
Козацький уряд
Переломний момент
Занепад української автономії
Російська експансія
Глава 11
КОЗАЦЬКА ЕРА
СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА
Й КУЛЬТУРА
Економіка
Соціальні зміни в Гетьманщині
Відкриття Півдня
Демографічна й територіальна
статистика
Правобережжя під владою Польщі
Культурне життя
Глава 12
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ
ВЛАДОЮ
УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ
ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
Російська імперія
Політичні події
Реформи в Російській імперії
Австрійська імперія
Українці під владою Габсбургів
Реформи Габсбургів і західні українці
Глава 13
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ
ВЛАДОЮ
ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ
Концепція нації
Інтелігенція
«Будівельні блоки» національної ідентичності
Тарас Шевченко
Кирило-Мефодіївське товариство
Зростання національної свідомості
на Західній Україні
Глава 14
ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ
Зміни в Австрійській імперії
Зміни в Російській Імперії
Глава 15
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
ЗМІНИ
Нужденне село
Індустріалізація
Національні меншості на Україні
Глава 17
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ
ВЛАДОЮ
СХІДНА ГАЛИЧИНА:ОПЛОТ УКРАЇНСТВА
Соціально-економічний аспект
Новий політичний лад
Реакція українців
Зростання організованості
Польсько-українська конфронтація
Буковина і Закарпаття
Глава 18
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ
Українці в першій світовій війні
Російські революції
Революція на Україні
Більшовицький переворот і Центральна Рада
Глава 19
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Гетьманщина
Анархія
Директорія
Більшовики
Боротьба на заході
Розв'язка
Перемога більшовиків
глава 20
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА:
НОВАТОРСЬКІ 20-ті
Воєнний комунізм і неп
Створення Радянського Союзу
Українізація
Національний комунізм
Розвиток культури
Церковне життя
Глава 21
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА:
ДРАМАТИЧНІ ЗО-ті
Сталін і сталінізм
Великий перелом»
Голодомор 1932—1933 рр.
Великий терор
Кінець українізації
Глава 22
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
ЗАХІДНА УКРАЇНА МІЖ ВІЙНАМИ
Новий статус західних українців
Політика Польщі щодо українців
Соціально-економічні умови
Реакція українців
Революційний рух
Українці під владою Румунії
Українці в Чехословаччині
Глава 23
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Війна на Україні: перший етап
Війна на Україні: другий етап
ОУН і нацистська Німеччина
Нацистська влада на Україні
Рух Опору
Повернення радянської влади на Україну
Глава 24
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
ВІДБУДОВА І ВІДНОВЛЕННЯ
Урегулювання територіальних питань
та зміни у складі населення
Відбудова
Поглинення Західної України
Ідеологічний наступ сталінізму
Глава 25
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
ВІДЛИГА
Нове керівництво
Україна: «друга серед рівних»
Десталінізація
Експерименти в економіці
Активізація інтелігенції
Реакція
Глава 26
УКРАЇНА
У XX СТОЛІТТІ
ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ
Люди «нагорі»
Дисидентський рух
Русифікація
Суспільні зміни
Ера Горбачова

Текст:
Глава 1.
НАЙДАВНІШІ
ЧАСИ
Перші поселенці
Грецькі колонії на Україні
Україна — значить «земля, що лежить скраю». Це влучна назва для країни, розташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі Азії, по окраїнах Середземноморського світу, з обох боків колись важливого кордону між лісом, де ховалися від небезпеки, і відкритим степом. Іншою суттєвою рисою географії краю є відсутність природних бар'єрів. За винятком Карпатських гір на заході й невеликого Кримського кряжу на півдні 95 % території України — це рівнина, котра поступово спадає з покритих лісом Галицького, Волинського та Подільського плато до горбистих місцин по обидва боки Дніпра й переходить в неосяжний відкритий Причорноморський степ. Неозорі рівнини настільки переважають в українському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю. Проте на півночі та північному сході чорноземів немає — тут переважають менш родючі грунти й ліси (на останні припадає лише одна сьома всієї площі). Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут узагалі благодатна. Можна навіть сказати, що за природними ресурсами це
найбагатша країна Європи. З півночі до Чорного моря течуть три великі ріки, що разом із притоками забезпечують Україну достатньою кількістю -води: це могутній Дніпро довжиною 2285 км, який ділить країну навпіл. Південний Буг та Дністер. Клімат хоч і допускає різкі перепади температур, але загалом помірний. У своїх сучасних межах Україна займає понад 600 тис. кв. км і простягається на 1300 км із заходу на схід і 900 км із півночі на південь. За територією це друга після Росії країна Європи, а за чисельністю населення (близько 52 млн) вона наближається до Франції. Наука й техніка значно зменшили залежність сучасних людей від природи. Тому вони часто забувають про те, який величезний вплив справляло на їхніх предків фізичне оточення. Нерозуміння цього чинника на Україні подвійно дивує, оскільки в самій назві країни підкреслюється її положення. Велика частина української
історії пояснюється саме цим. Розташована на основних шляхах між Європою та Азією, Україна часто ставала об'єктом впливів різних, часом протилежних культур. Через Причорномор' я вона зазнавала благотворних впливів грецької цивілізації — як античної, так і візантійської. Зате, знаходячись на західному кінці великого Євразійського степу, Україна часто ставала жертвою нападів войовничих кочовиків, і запекла боротьба з ними вичерпувала людські та матеріальні ресурси. Пізніше тут з'явилися оборонці її кордонів — козаки, котрі стали центральними постатями української історії та культури.

Неосяжні смуги чорноземів, що за площею та родючістю — серед найзначніших в усьому світі, також лишили відбиток на населенні краю. Власне, саме на території України розвинулися найбільш ранні землеробські цивілізації Європи. І до зовсім недавнього часу землеробство було символом українського способу життя. Вплив родючих грунтів України на її жителів особливо вражає у порівнянні з відбитком, що його наклали на селян сусідньої Росії її убогі землі. На російській Півночі неродючі піщані грунти, суворий клімат і короткий вегетативний період — принаймні на місяць коротший, ніж на Україні,— все це змушувало російських селян об'єднувати ресурси для спільної обробки землі. Зате на Україні куди більшого поширення набуло одноосібне господарство. Ці розходження зумовили появу суттєвих відмінностей у ментальності, культурі та суспільно-економічній організації двох споріднених народів. І вони ще більше поглиблювалися в умовах низької врожайності, що з часом змушувало російських селян шукати кращого життя в містах. Водночас українські селяни лишалися в своїх ідилічних і разом із тим архаїчних селах. Якщо природа виявлялася лагідною до України, то цього не скажеш про її історію. З давніх-давен аж до новітніх часів через свої природні багатства й незахищеність Україна — можливо, більше, ніж будь-яка інша країна Європи — зазнавала спустошливих нападів і завоювань. У результаті тема чужоземного поневолення й боротьби з ним стала домінуючою в її історії. Розгортаючись на неозорій, відкритій і щедро прикрашеній сцені, ця історична епопея була довгою, барвистою, сповненою бурхливих подій.

Перші поселенці
Найперші сліди людських поселень на Україні сягають за 150 тис. років. Мандруючи до берегів Чорного моря через Кавказ і, ймовірно, Балкани, перші поселенці все ще зберігали ознаки примітивного походження. Вони мали незначного об'єму мозок, низький лоб, масивні щелепи та великі зуби. Зате ходили випроставшись, а їхні надзвичайно вправні руки вже цілком сформувалися. Близько 40 тис. років до н. е. в середині останнього льодовикового періоду з'явився кроманьйонець (або гомо сапієнс) — особина, від якої походить сучасна людина. Вона була порівняно високою на зріст, прямоходячою, із значно розвинутими розумовими можливостями. Пристосовуючись до холодного суворого клімату, до труднощів у добуванні
поживи, ці люди, що жили з мисливства та збирання плодів, винайшли небачене розмаїття технічних нововведень, таких як зброя і знаряддя з кременю, риболовні гачки, гарпуни, житла із шкур та кісток.

Тип файла: doc
Язык файла: Украинский

Скачать файл: Історія України бесплатно

Історія України [3,04 Mb] (cкачиваний: 15)
Скачать: storya_Ukrayini.doc
Загрузил(а): Oksana
Скачали: 15
Размер: 3,04 Mb
Дата: 10-10-2014, 16:09
Формат файла: docРефераты История Украины История
Оставить

Отзывы о работе

Популярные работы

РефератыКурсовыеДипломные
Навигация


Оформление работ

  • Оформление рефератов
  • Правила оформления реферата
  • Оформление ссылок реферата

  • Интересное